.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

NORMES GENERALS DE DISSENY

* Evitareu la barreja dŽespècies en excés, procurant dŽ agrupar-les en massissos, així resaltaran els seus efectes i en disminuireu els manteniments.

* Realitzareu irregularitats a la plantació, eviteu si es posible, les alineacions.

* Trenqueu la simetria, no permeteu que la vista arribi a dividir el grup en dues parts iguals.

* No agrupeu massa els massissos i especies així donareu lŽimpressió dŽuna disseminació natural.

* Eviteu la simetria a sobre dŽun terreny inclinat

* Quan planteu massissos al llarg dŽun camí, feu-ho com per donar lŽimpressió de que es tracta dŽun sol massís, creuat per aquest cami.

* Eviteu la monotonia de les vores uniformes en els massissos.

* En tractar-se de plantes exemplars que es distingèixen per el seu port, color, floració, etc. les plantareu individualment, i si en feu grups, el fareu de tres, o cinc, o set...

DISSENY

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com