.

PAGINA INICIAL WWW . JARDI . COM

NORMES GENERALS DE DISSENY

EL PLANELL

El punt de partida per a tot aficionat que té la caseta al camp o un terreny i vol realizar el seu propi jardí es reproduir sobre un paper el planell del terreny.

A sobre i hem de dibuixar:

* Els límits exactes de la parcela així com la seva orientació.

* Situar sobre el mateix tots aquells elements que no es poden canviar o es volen conservar com poden ser, arbres ja existents, canalitzacions dŽaigua, llum, gas,...

* Accessos o camins necessaris de comunicació interior.

* Emplaçaments de la casa, els seus límits exteriors, situació de les finestres, garatge, etc...

* Vistes que es volen tapar, per a preservar lŽ intimitat del jardí.

* Fer-hi constar els desnivells naturals de la parcela.

I a continuació:

Un cop fet el croquis amb tots aquests elements, estudiarem el pla de treball. El punt de partida serà sempre el croquis, el qual procurarem no alterar utilitzant per a lŽestudi papers nous a sobre dels que hi materialitzarem les diferents idees que surtin, sense arribar en cap moment a destruir-los, així podrem comparar-los entre ells i treureŽn conclusions.

Encara que la intenció o possibilitat siguin les de fer el jardí poc a poc, cal fer lŽestudi complert tot i que la realització del mateix ens porti alguns anys. DŽaquesta forma, quan finalitzin les obres tindrem un conjunt amònic perquè lŽidea es va concebre pensant que la casa es veu desde els diferents racons del jardí i aquest es veu desde totes les estances de la vivenda.

Un cop coneguts tots els detalls anteriors procedirem a replantejar-ho; per a fer-ho ens adaptarem en lo possible a la configuració de la parcela, respectant els desnivells existents en la mesura que sigui possible per a donar una sensació de continuïtat del paisatge.

DISSENY

PATROCINA WWW . JARDI . COM

©jardi@jardi.com